“Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír.” (Példabeszédek 25:25)

level.jpg
Reklámok

1 hozzászólás

 1. tónibácsi.molnár b antal said,

  2010. április 3. - 18:05

  Ennél jobb hír, és ennél nagyobb örömhír,mit újra és újra át élhet A világ, a keresztyénség még inkább, hogy Jézus nem csupán feláldozta magát a Golgotán,
  hanem fel is támadott, és ezzel utat nyitott-minden Benne hívőnek, Vele élő, járó embernek.Áldott Feltámadási ünnepet kívánok mindenkinek szeretettel

  Feltámadt hős !
  Mennyei sereg, ti fényes angyalok,
  Isten Fia előtt térdre boruljatok.
  Szentek sokasága, vértanuk ezrei,
  Hozsannát, hozsannát, kiáltsatok neki !

  Nap, hold, s csillagok mind ,s a világmindenség
  Azt sugározzák, Dicsőség ! Dicsőség !

  A Feltámadt Hősnek hódolj egész világ,
  Zengjük a megtértek , nagy örömhimnuszát !

  É n e k e l j ü n k t e s t v é r e k !

  Csodás nap a húsvét napja,
  Szálljon hozsánna dicséret,
  Jézus győzelmet aratva,
  Énekeljünk Testvérek !

  A sír nem tarthatta fogva,
  Mert Ő az Isten , az Élet !
  Nem lehetett halál fogja,
  Énekeljünk , Testvérek !

  Harmadnapra feltámadott,
  Legyőzte a poklot, halált,
  Zengjük hát mind kicsik,nagyok,
  Jézus Krisztus diadalát !

  A Húsvét 33 bibliai mondatban

  1. 2Móz 34,25 Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a húsvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig.
  2. 2Krón 35,1 És megtartá Jósiás Jeruzsálemben a húsvétünnepet az Úrnak; és megölék a páskhabárányt az első hónap tizennegyedik napján.
  3. 2Krón 35,7 És ada Jósiás a nép fiai számára juhokat, bárányokat és gödölyéket, mindezeket a húsvéti áldozatokra; mindenkinek, valaki ott találtatik vala, szám szerint harminczezeret, és háromezer tulkot; ezek mind a királyéból valának.
  4. 2Krón 35,8 Az ő fejedelmei is szabad akaratjokból a községnek, a papoknak és a Lévitáknak adakozának; Hilkia, Zakariás és Jéhiel, az Isten házának fejedelmei, adának a papoknak a húsvét áldozatira kétezerhatszáz juhot és háromszáz tulkot.
  5. 2Krón 35,9 Konánia pedig és Semája és Nétanéel az ő atyjafiai, Hasábia, Jéhiel és Jószabád, a Léviták fejedelmei, adának a Lévitáknak a húsvét áldozatira ötezer juhot és ötszáz tulkot.
  6. Ezsd 6,20 Mert megtisztultak vala a papok és Léviták: egyetemben mindnyájan tiszták valának, és megölék a húsvéti bárányt mindazokért, a kik a rabságból megjöttek, és atyjokfiaiért a papokért és önmagokért;
  7. Mt 26,2 Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.
  8. Mt 26,17 A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt?
  9. Mt 26,18 Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal.
  10. Mt 26,19 És úgy cselekedének a tanítványok, a mint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt.
  11. Mk 14,1 Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt.
  12. Mk 14,12 És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai: Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt?
  13. Mk 14,14 És a hová bemegy, mondjátok a házi gazdának: A Mester kérdi: hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt?
  14. Mk 14,16 Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, a mint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt.
  15. Lk 2,41 Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
  16. Lk 6,1 Lőn pedig a húsvét szombatját követő második szombaton, hogy a vetések között méne által és az ő tanítványai gabonafejeket szaggatván és azokat kezeikkel kimorzsolván, ettek.
  17. Lk 22,1 Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik.
  18. Lk 22,7 Eljőve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a húsvéti báránynak;
  19. Lk 22,8 És elküldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nékünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük.
  20. Lk 22,11 És mondjátok a ház gazdájának: Ezt mondja néked a Mester: Hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt?
  21. Lk 22,13 Elmenvén pedig, úgy találák, a mint mondta nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt.
  22. Lk 22,15 És monda nékik: Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, melőtt én szenvednék:
  23. Jn 2,13 Mert közel vala a zsidók húsvétja, és Felméne Jézus Jeruzsálembe.
  24. Jn 2,23 A mint pedig Jeruzsálemben vala húsvétkor az ünnepen, sokan hívének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala.
  25. Jn 6,4 Közel vala pedig húsvét, a zsidók ünnepe.
  26. Jn 11,55 Közel vala pedig a zsidók húsvétja: és sokan ménének fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak.
  27. Jn 12,1 Jézus azért hat nappal a húsvét előtt méne Bethániába, a hol a megholt Lázár vala, a kit feltámasztott a halálból.
  28. Jn 13,1 A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.
  29. Jn 18,28 Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Vala pedig reggel. És ők nem ménének be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt.
  30. Jn 18,39 Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvétünnepen: akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát?
  31. Jn 19,14 Vala pedig a húsvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok!
  32. Csel 12,4 Kit el is fogatván, tömlöcbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni.
  33. 1Kor 5,7 Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.

  É N É R E T T E M !
  / Hortobágyi László verse /

  Gyötrelemnek, gyásznak helye,
  Csendes halom oh Golgotha.
  Durva ácsolt kereszt áll fent
  S ott csüng Isten Fia.

  Sötét a nap, inog a föld,
  És Te ott függsz a kereszten,
  Megcsúfolva. meggyalázva
  Énérettem és helyettem,.

  Leteszem nagy bűnigámat,
  Agyongyötört , fáradt lelkem,
  Szárítsd fel sok forró könnyűm
  És tégy mindent újjá bennem.

  Átkarollak teljesen hittel
  S Veled megyek Golgothára
  Nem engedlek soha én el:
  Ráborulok keresztfádra.

  Fogadj Uram, amint vagyok,
  Vedd az életem, Neked adom :
  Mily csodás a Te irgalmad,
  Szeretsz engem, tudom, nagyon.,

  Feltámadás !
  Krisztus él, mért bánkódom ?
  Föltámadt. ezt jól tudom.
  A bűnt, a halált legyőzte,
  Hála Neki örökre.

  Ö benne van már hitem, megváltotta életem,
  Eltörölte bűnömet, megszerezte üdvömet .
  Ha mind e világ megtagad, elég ,ha Ő velem marad .
  A Sátán bármit is tegyen, nem árthat többé már nekem.

  Azért immár nem félek én, mert Jézus él és Ő enyém,
  Időm ha majd egyszer letelt a sírból Ő életre kelt.

  Legyen hála halálodért, dicső feltámadásodért,
  Te élsz, mi is élünk veled, ezért imádjuk szent nevedet

  FELTÁMADT !

  Krisztus feltámadott !
  Halál fején tapodott,
  Tudom, hogy feltámadok.
  Feltámadt Krisztus !.

  Krisztus feltámadt !
  Szűnjetek meg bánatok
  Ti is vele járjatok!
  Feltámadt Krisztus !


Szólj hozzá!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: